زمین پینت بال

زمین پینت بال

زمین پینت بال به مساحت تقریبی 1400 متر مربع پوشیده شده با چمن مصنوعی درجه یک

موانع جذاب طبیعی شامل پل متحرک، ماشین جیپ، کلبه، سنگر، جعبه مهمات و غیره ..