تجهیزات

تجهیزات

تمام تجهیزات به صورت شسته شده و ضدعفونی شده تحویل داده می شود