عضویت

زمین بازی پینت بال

زمین مسابقه به جهت حفظ امنیت بازیکنان و کاهش حوادث باید مکانی صاف و هموار، بدون شیب و به ابعاد 55×33 متر باشد، همچنین کاملاً به وسیله توری مورد تأیید محصور گردد تا امنیت مسابقه  تضمین شود. جنس زمین عموماٌ شامل چمن مصنوعی و طبیعی، ماسه بادی و یا خاک و شن می باشد. در زمین بازی حداقل 25 مانع به فاصله حداقل 1/5 متر از خطوط اطراف زمین قرار می‌گیرد، جنس این موانع به طور کلی به شکل بانکر (موانع بادی)، موانع مصنوعی و موانع طبیعی دسته بندی می شوند.

 

در تمامی شرایط ذکر شده باید دقت بر این داشت که تنها بازیکنان هستند که مجوز حضور در زمین بازی را دارند.